KONKURSU „MIKRODOTACJE”

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „MIKRODOTACJE”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (zwaną dalej „Fundacją”) wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000347694,
  o numerze REGON: 142270488-00026, NIP: 527-262-13-45.
 2. Organizację i realizację Konkursu wspiera Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej „Bankiem”, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525 oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej „Domem Maklerskim”, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

§ 2. CEL KONKURSU

 1. Istotą Konkursu jest wspieranie przez Fundację Pracowników i Pracownic Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich, których beneficjentami są: organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje), instytucje publiczne (np. szkoły, przedszkola, świetlice, kluby osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze i adopcyjne, hospicja, szpitale) zwane dalej „Podmiotami”.
 2. Celem Konkursu jest realizacja projektów wolontariackich. Wolontariusze i Wolontariuszki BOŚ (Pracownicy i Pracownice BOŚ biorący udział w konkursie) dzielą się swoim czasem, umiejętnościami i wiedzą, natomiast Fundacja wspiera wybrane inicjatywy finansowo, umożliwiając ich realizacje.

§ 3. ADRESACI

 1. Pracownicy i Pracownice Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A., czyli Banku Ochrony Środowiska S.A., Domu Maklerskiego BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.

§ 4. CZAS TRWANIA

 1. Konkurs jest prowadzony od dnia 20 czerwca 2011 roku do odwołania.
 2. Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach rocznie: wiosennej i jesiennej.
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy przesyłania wniosków, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

§ 5. ZASADY UDZIAŁU

 1. Zgodnie z ideą wolontariatu udział w realizacji projektów wolontariackich jest dobrowolną inicjatywą Pracowników i Pracownic, za którą nie pobierają wynagrodzenia.
 2. W ramach Konkursu Pracownicy i Pracownice zgłaszają swoje pomysły na projekty wolontariackie, a najlepsze z nich otrzymują od Fundacji dotacje na ich realizację.
 3. Do Konkursu mogą przystępować wszyscy Pracownicy i Pracownice w grupach nie mniejszych niż 3 osobowe, zwanych dalej „Zespołem”.  Wzór zgody na udział w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Pracownicy i Pracownice biorący(-e) udział w realizacji projektów Mikrodotacji nazywani(-ne) są Wolontariuszami i Wolontariuszkami.
 5. Każdy Zespół, który przystępuje do Konkursu, wyznacza Lidera(-kę), czyli osobę reprezentującą Zespół w kontaktach z organizatorem Konkursu i beneficjentami inicjatyw, określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 6. Lider(-ka) przed złożeniem wniosku ma możliwość konsultacji pomysłu z Fundacją.
 7. Lider(-ka) może złożyć jeden wniosek w ramach jednej edycji. W kolejnych edycjach nie może zgłosić następnego projektu wolontariackiego, dopóki nie rozliczy poprzedniego.
 8. Wolontariusze i Wolontariuszki mogą jednocześnie brać udział w pracach kilku Zespołów wolontariackich w ramach jednej edycji, ale tylko w jednym mogą pełnić rolę Lidera(-ki).
 9. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie online wniosku
  o dotację przez lidera(-kę) na stronie Konkursu: mikrodotacje.fundacjabos.pl (dalej jako „strona Konkursu”).
 10. Formularz WNIOSKU składa się z pól:
  1. Nazwa projektu,
  2. Skrócony opis projektu,
  3. Dane Podmiotu,
  4. Dane Wolontariuszy(-ek),
  5. Opis planowanych działań wolontariackich,
  6. Opis roli Wolontariuszy i Wolontariuszek BOŚ,
  7. Opis korzyści dla beneficjentów,
  8. Harmonogram planowanych działań,
  9. Kosztorys (koszty realizacji projektu),
  10. Dane liczbowe [godziny pracy wolontariuszy(-ek), liczby wolontariuszy(-ek)
   i beneficjentów projektu wolontariackiego].
 11. Terminy nadsyłania zgłoszeń w ramach poszczególnych edycji Konkursu będą ogłaszane na stronie Konkursu w AKTUALNOŚCIACH i TERMINARZU.

§ 6. OCENA NADSYŁANYCH WNIOSKÓW

 1. Wszystkie nadesłane projekty oceniane są przez Komisję Konkursu (dalej zwana „Komisją”).
 2. Komisję powołuje Zarząd Fundacji.
 3. Komisja rekomenduje projekty, w tym wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nadesłanego na Konkurs. Zarząd Fundacji podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
 4. Komisja i Zarząd mają prawo do weryfikacji przedstawionych przez Wolontariuszy i Wolontariuszki kosztorysów i przyznania środków tylko na część skalkulowanych kosztów.
 5. Poszczególne edycje Konkursu są rozstrzygane przez Komisję w terminie podanym na stronie Konkursu w TERMINARZU.
 6. Przy ocenie nadesłanych projektów Komisja będzie brała pod uwagę kryteria:
  1. Zaangażowanie Pracowników i Pracownic BOŚ.
  2. Istotność i pomysł (w jakim stopniu projekt jest rozwiązaniem określonego problemu lub odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby społeczne).
  3. Korzyści dla beneficjentów.
  4. Efektywność kosztowa (stosunek kosztów do rezultatów).
  5. Zgodność z misją i wartościami Fundacji.

§ 7. DOTACJE

 1. Dotacjami w Konkursie są środki finansowe na realizację projektów wolontariackich przekazywane przez Fundację.
 2. Maksymalna kwota dotacji to 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
 3. Dotacje są przyznawane na podstawie kosztorysów załączonych do wniosków.
 4. Dotacje są przeznaczone na realizację projektów wolontariackich i zakup narzędzi potrzebnych do pracy Wolontariuszy i Wolontariuszek.
 5. Dotacji nie można wykorzystać na bezpośrednie doposażenie Podmiotu (bez zaangażowania i pracy Wolontariuszy i Wolontariuszek).
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu dotacji na stronie Konkursu oraz
  w wiadomości e-mail [skierowanej do Lidera(-ki)].

§ 8. PRZEKAZANIE DOTACJI

 1. Fundacja po analizie projektu i konsultacjach z Liderem(-ką) projektu ustali szczegółowy tryb i zasady przekazania dotacji.
 2. Zarząd Fundacji w celu przekazania dotacji podpisuje umowę darowizny z Podmiotem lub porozumienie wolontariacie z Liderem(-ką) zespołu składającego wniosek.
 3. W przypadku podpisania umowy darowizny z Podmiotem, dotacja zostanie przekazana na wskazany przez Podmiot rachunek bankowy. Organizator konkursu może zwrócić się do Podmiotu o udostępnienie przed podpisaniem umowy dodatkowych dokumentów np.: zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o numerze REGON, aktualny odpis z KRS, statut.
 4. W przypadku podpisania porozumienia wolontariackiego – Lider(-ka) otrzymuje zwrot poniesionych kosztów, na wskazany rachunek bankowy, po realizacji i rozliczeniu projektu wolontariackiego. Dotacja jest przekazywana na podstawie sprawozdania i oryginałów faktur i rachunków wystawionych na dane Fundacji BOŚ.
 5. Za realizację postanowień określonych we wniosku o dotację odpowiedzialne są Zespoły
  z Podmiotem.

§ 9. ROZLICZENIE I SPRAWOZDANIE

 1. Każdy Zespół, który otrzymał dotację zobowiązany jest do rozliczenia się z przekazanych środków w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia realizacji projektu, jednak nie później niż w terminie wskazanym w podpisanej umowie darowizny lub porozumieniu wolontariackim.
 2. Rozliczenie, o którym mowa powyżej, polega na przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Fundację sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, przygotowanego i przesłanego za pośrednictwem strony Konkursu.
 3. Lider(-ka) zespołu zobowiązany(-a) jest do przesłania za pośrednictwem strony konkursu zeskanowanych rachunków dotyczących kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu zgodnych z uprzednio zatwierdzonym przez Fundację kosztorysem. Podmiot zobowiązany jest do udostępnienia oryginałów rachunków, jeżeli organizator konkursu o to wystąpi.
 4. W przypadku umowy w postaci porozumienia wolontariackiego oprócz skanów dokumentów Lider(-ka) jest zobowiązany do przekazania oryginałów rachunków i faktur Fundacji.
 5. Formularz sprawozdania składa się z:
  1. Opisu realizacji projektu wolontariackiego (udokumentowanego zdjęciami),
  2. Opisu działań Wolontariuszy(-ek),
  3. Opisu efektów (zrealizowanych założeń),
  4. Opisu niezrealizowanych założeń ze wskazaniem przyczyn,
  5. Opisu poniesionych kosztów (zestawienie kosztów z kosztorysu wniosku
   z faktycznymi wydatkami, skany rachunków),
  6. Zdjęcia ze zgodą na publikację w celach informacyjnych i promocyjnych,
  7. Danych liczbowych z informacją o faktycznej liczbie godzin pracy, wolontariuszy (-ek), liczbie wolontariuszy(-ek), liczbie beneficjentów projektu oraz wykorzystanej kwocie dotacji.
 6. Sprawozdania z realizacji projektów należy przesłać za pośrednictwem strony Konkursu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Pracowników i Pracownic na stronie Konkursu
  i w siedzibie Fundacji.
 2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestników(-czki) w wyniku udziału w Konkursie.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika.
 5. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych
  (w tym: m.in. nazwy projektu, imienia i nazwiska Lidera(-ki), nazwy i danych Podmiotu) na stronie Konkursu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją Projektu.
 6. Organizator będzie uprawniony do udostępniania i wykorzystywania w celach informacyjnych oraz promocyjnych wybranych przez Lidera(-kę) zdjęć zamieszczonych w Sprawozdaniach z realizacji projektu. Wzór zgody na publikacje wybranych zdjęć stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór zgód na publikację wizerunku załącznik nr 3.
 7. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp Fundacji, przed publikacją muszą uzyskać akceptację Organizatora. Materiały należy przesłać na adres: wolontariat@fundacjabos.pl
 8. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Fundacja.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu lub zmian w Regulaminie w każdym czasie
  z ważnych przyczyn. Wszystkie decyzje zostaną opublikowane na stronie Konkursu.
 10. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania. Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Pliki do pobrania

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 22.05.2023 r.